De sleutel voor uw grafisch ontwerp

Algemene voorwaarden C& C Design - grafisch ontwerp


Tot stand gekomen op 28 oktober 2014.
Algemene Voorwaarden C&C Design, gevestigd aan Graaf Albrechtstraat 14, 2415 AW Nieuwerbrug aan den Rijn, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56837461.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
C&C Design: C&C Design, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56837461.
Bedrijf: Een Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: Een Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die C&C Design voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever vallen zowel consumenten als bedrijven.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen C&C Design en de opdrachtgever.


Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen C&C Design en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met C&C Design, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden C&C Design en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met C&C Design zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 8 weken geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
C&C Design kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is C&C Design daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij C&C Design anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht C&C Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van C&C Design.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Onderhoudsovereenkomst

Indien de Opdrachtgever C&C Design inschakelt voor het ontwikkelen van een website kan de Opdrachtgever met C&C Design een onderhoudsovereenkomst afsluiten.
Indien de Opdrachtgever en C&C Design een onderhoudsovereenkomst afsluiten, komen beide partijen een vast aantal uur per jaar overeen
De onderhoudsovereenkomst strekt zich uit tot het technische beheer en onderhoud aan de website.

Hosting

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om hosting bij C&C Design of bij een door C&C Design aan te wijzen derden af te nemen.
C&C Design heeft geen eigen hosting tot beschikking. C&C Design schakelt voor de hosting een derdepartij in. C&C Design fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.
Wanneer de Opdrachtgever over het dataverkeer limiet gaat heeft de derdepartij die voorziet in de hosting het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. C&C Design verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.
C&C Design is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door C&C Design ingeschakelde derdepartij die voorziet in de hosting.
C&C Design is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider ongeacht de oorzaak.

Hostingsovereenkomst

De Opdrachtgever en C&C Design kunnen voor één jaar een hostingsovereenkomst overeenkomen.
De Opdrachtgever kan de hostingsovereenkomst jaarlijks opzeggen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst.

Domeinregistratie

Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. C&C Design is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
De periode van de Domeinregistratie is per domein verschillend.
Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
C&C Design is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van het domein en domeinnaam.

Inhoud website

C&C Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van de Opdrachtgever.
C&C Design heeft het recht de website op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
- in strijd is met de wetgeving;
- een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
- discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
- illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
- gehackt is of wordt.
C&C Design is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de website van de Opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij C&C Design op de hoogte van was deze inhoud.

Maleware en/of virussen

De Opdrachtgever plaatst geen maleware en/of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen.
Indien de Opdrachtgever maleware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de maleware en/of virus per direct verwijderd.
Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Opdrachtgever met opzet maleware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft C&C Design het recht de Overeenkomst te beëindigen en de website buiten werking te stellen.

Ontwikkeling of onderhoud website

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan C&C Design.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft C&C Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
C&C Design zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en C&C Design. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.
De Opdrachtgever is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde feedback op het grafisch ontwerp verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
De Opdrachtgever is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek.
C&C Design brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens C&C Design over gaat tot meerwerk, zal de Opdrachtgever van te voren op de hoogte worden gesteld.
Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever met C&C Design een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Opdrachtgever na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal C&C Design hier aparte tarieven voor hanteren.
Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal C&C Design na oplevering van de website de Opdrachtgever gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door C&C Design hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt C&C Design de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. C&C Design zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal C&C Design de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal C&C Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal C&C Design proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
C&C Design zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan C&C Design kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en C&C Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schrijftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

C&C Design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
C&C Design heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
C&C Design heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft C&C Design het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is C&C Design niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft C&C Design het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan C&C Design.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft C&C Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium

Het Honorarium en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Het Honorarium en/of de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt en ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Bedrijf exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Het Honorarium en/of de tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Wijziging honorarium

Indien C&C Design bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is C&C Design gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien C&C Design het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op C&C Design rustende verplichting ingevolge de wet;
- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- C&C Design alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
C&C Design zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. C&C Design zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door C&C Design opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien C&C Design gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan C&C Design heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever en C&C Design schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij C&C Design alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat C&C Design zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat C&C Design binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door C&C Design aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door C&C Design aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever een hostingsovereenkomst is overeengekomen, geschiedt de betaling één keer per jaar.
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
C&C Design is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per maandelijks plaats.
C&C Design en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van C&C Design en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens C&C Design onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft C&C Design, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft C&C Design, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft C&C Design pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat C&C Design de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door C&C Design in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van C&C Design totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft C&C Design het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is C&C Design bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
Algemene voorwaarden C& C Design – 28 oktober 2014 8 / 11
- na het sluiten van de Overeenkomst C&C Design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van C&C Design kan worden gevergd.
C&C Design behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is C&C Design bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is C&C Design bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst C&C Design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van C&C Design kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van C&C Design kan worden gevergd;
- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- de Opdrachtgever komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van C&C Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien C&C Design de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is C&C Design niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door C&C Design geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan C&C Design of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop C&C Design geen invloed kan uitoefenen en waardoor C&C Design niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of
machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door C&C Design in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
C&C Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat C&C Design zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel C&C Design als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt C&C Design zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien C&C Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is C&C Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

De overeenkomst tussen C&C Design en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. C&C Design garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal C&C Design, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat C&C Design in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar C&C Design geen invloed op uit kan oefenen.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. C&C Design is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van C&C Design.
C&C Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
C&C Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat C&C Design is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor C&C Design kenbaar behoorde te zijn. Indien C&C Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van C&C Design beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of het bedrag waarop de door C&C Design aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat C&C Design overeenkomstig de verzekering draagt.
C&C Design is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door C&C Design ingeschakelde derden.
De Opdrachtgever dient de schade waarvoor C&C Design aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan C&C Design te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens C&C Design vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart C&C Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien C&C Design uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden C&C Design zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van C&C Design en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens C&C Design en de door C&C Design (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

C&C Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
C&C Design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel C&C Design als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan C&C Design verstrekt, zal C&C Design zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
C&C Design mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is C&C Design niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak C&C Design gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en C&C Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is C&C Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat C&C Design de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
C&C Design behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij C&C Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen C&C Design en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 56837461.